Vyšší Brod

4. 5. 2021 by Šárka Knotková

Vyšší Brod

Historie i součastnost

Městečko Vyšší Brod leží asi 12 km od Lipna nad Vltavou na pravém břehu řeky Vltavy v Trojmezné hornatině v nadmořské výšce 571 m. Počet obyvatel 2630.

Je oblíbeným turistickým centrem lipenské oblasti a obvyklým východiskem vodáků při sjíždění řeky Vltavy.

Ves vznikla počátkem 13. století jen krátce před založením místního kláštera jako pohraniční osada při obchodní stezce do Rakouska.

Nejvýznamnější památkou městečka je gotický klášter, vystavěný na západním okraji obce nad řekou Vltavou.

Na horním konci protáhlého náměstí stojí farní kostel svatého Bartoloměje, který byl založen současně s klášterem roku 1259. V období husitských válek byl kostel zničen, obnoven byl až v 16. století.

Budova bývalé radnice pochází z roku 1525, její současná neogotická podoba je z roku 1883.

V parčíku na náměstí byla v roce 1737 postavena kašna se sochou svatého Floriána. Pranýř se sochou svaté Barbory je původní z druhé poloviny 16. století

Klášter ve Vyšším Brodě stojí na západním okraji městečka nad řekou Vltavou. Je jednou z nejcennějších památek gotické církevní architektury na našem území.

Klášter založil před rokem 1259 Vok z Rožmberka u strážní vsi u tzv. Vyššího brodu přes řeku Vltavu jako rodové pohřebiště. Stavba kláštera, který byl určen cisterciáckému řádu, trvala téměř do konce 14. století. Začátkem století 15. byl klášter opevněn hradbami s baštami, v průběhu 17. a 18. století byl barokně rozšířen o další budovy. V jeho těsném sousedství vzniklo roku 1641 raně barokní tzv. druhé opatství s původně gotickou kaplí svaté Anny. Do současné podoby byl klášter uveden při regotizaci a úpravách v letech 1830 – 1883. Po zestátnění v roce 1950 byl objekt značně poškozen, jeho nejcennější části byly naštěstí včas zachráněny a zpřístupněny veřejnosti. Od roku 1991 je klášter opět v majetku řádu cisterciáků.

Klášter tvoří uzavřený opevněný areál skládající se z hospodářské části, vlastního kláštera, opatství a kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nejcennější gotické jádro, nejstarší část objektu, je tvořeno kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kapitulní síní a ambitem.

K jižní lodi kostela přiléhá konvent vybudovaný v letech 1280 – 1385. Tzv. Rajský dvůr je obklopen ambitem z druhé poloviny 14. století. V jeho východním křídle se nachází kapitulní síň, jedna z nejstarších a nejzajímavějších částí kláštera z doby kolem roku 1280. Síň je sklenuta v Evropě ojedinělým systémem – čtyři pole trojdílné žebrové klenby dosedají na střední svazkový sloup.

Do současné doby se kromě již zmíněných pamětihodností dochovala také rozsáhlá klášterní knihovna ze 17. století, obsahující tisky, prvotisky a rukopisy značné historické hodnoty (nejstarší rukopis je z 12. století). Ve Sloupovém sále je instalována expozice Alšovy jihočeské galerie zaměřená na evropské, zejména holandské malířství 17. a 18. století.

3 prohlídkové trasy:

I. Klášter a knihovna

II. Závišův kříž

Legendární kříž zvaný Závišův přináleží k nejpřednějším skvostům středověkého zlatnického umění, jaké se dochovaly na evropské půdě. Vyšebrodský zlatý relikviář je národní kulturní památkou České republiky a světovým unikátem. V jeho nitru je podle tradice uchovávána relikvie nad jiné vzácná – ostatek dřeva Svatého Kříže, na němž zemřel Ježíš Kristus.

III. Šumavou po stopách fotografů

Bývalé druhé opatství bylo upraveno pro potřeby Poštovního muzea (vývoj telekomunikační techniky, historie spojů, známková tvorba, kočáry a poštovní vozy). více: Poštovní muzeum – Poštovní muzeum (postovnimuzeum.cz)

Areál je vyhlášen národní kulturní památkou.

více: Cisterciácký klášter Vyšší Brod (klastervyssibrod.cz)

 

Fotografie